Αντικείμενα και Στόχοι

Το συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διοργανώνεται κάθε δύο έτη και στόχος του είναι να έρθουν σε επαφή η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους ερευνητές και γενικότερα τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα αντικείμενα της Γεωργικής Μηχανικής και της Μηχανικής Βιοσυστημάτων καθώς και συναφών αντικειμένων και να γίνει ανταλλαγή της εμπειρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το συνέδριο επίσης αποτελεί χώρο συζήτησης και παρουσίασης των προσφάτων καινοτομιών, τάσεων και πρακτικών μεταξύ των ερευνητών, των εφαρμοστών (της πράξης) και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιδιώκεται η γνωριμία των νέων ερευνητών, η παρουσίαση των εργασιών τους, η γνωριμία των ερευνητικών ομάδων και του έργου τους, που αποτελούν στόχους της Εταιρείας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων με τη βιομηχανία και του κατασκευαστικού κλάδου, που καλύπτουν αντικείμενα του χώρου, με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος.

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ με θέμα «Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας» αναμένεται να αποτελέσει έναυσμα και να δώσει κίνητρο στους ερευνητές να παρουσιάσουν καινοτόμα συστήματα και πρακτικές που θα καταστήσουν ανταγωνιστική και βιώσιμη την ελληνική γεωργική παραγωγή εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αειφορία των αγροτικών οικοσυστημάτων και εγγυώμενη παράλληλα την προστασία του καταναλωτή. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη υφίσταται μια οργιώδης ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αυτοματισμών και πληροφορικής, οι οποίες καθημερινά ενσωματώνονται σε νέα συστήματα και υπηρεσίες που συνδέονται με τη γεωργική παραγωγή. Τεχνικές όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτόματη αναγνώριση, η μηχανική μάθηση, η ανάλυση big data κ.α. χρησιμοποιούνται όλο και ποιο συχνά σε πρωτοπόρες εφαρμογές και είναι βέβαιο ότι σε λίγο χρόνια θα αναλάβουν καίρια ρόλο στην διαμόρφωση της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής. Ο Γεωργικός Μηχανικός σήμερα καλείται να θέσει τα πλαίσια και τους κανόνες πάνω στο οποίους θα πρέπει κινηθούν οι σύγχρονες αγροτικές τεχνολογίες με κύριο γνώμονα την διασφάλιση της αειφορικής γεωργικής παραγωγής μέσα από την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διασφάλιση της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων και γενικότερα των γεωργικών προϊόντων, τη προσαρμογή της γεωργίας και τη συμβολή της στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από τα διετή της συνέδρια η ΕΓΜΕ απευθύνει πρόσκληση σε νέους και έμπειρους ερευνητές και επιστήμονες που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται ερευνητικά με τη Γεωργική Μηχανική και συναφείς κλάδους να παρουσιάσουν νέες ιδέες και τεχνικές, να συζητήσουν τα αποτελέσματα και να προτείνουν λύσεις που θα εξασφαλίσουν μια οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά αειφόρο αγροτική παραγωγή.