Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

Oι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν με τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και να είναι γραμμένες σε MS Word σε γραμματοσειρά Times New Roman σε μέγεθος 12pt και να περιλαμβάνουν από 200 έως 400 λέξεις. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

egme2017@gmail.com

Οι περιλήψεις και οι πλήρεις εργασίες μπορούν να γραφούν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν (στα αγγλικά) σε περιοδικό open-access με κριτές.

Για τη συγγραφή και την υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών θα υπάρξουν οδηγίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Τόσο οι περιλήψεις όσο και οι πλήρεις εργασίες θα δοθούν ως πρακτικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ