Συνδεσεις

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν σε ενδιαφέροντες ιστοτόπους, σχετικούς με τις δραστηριότητες της ΕΓΜΕ:

European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)

American Society of Agricultural Engineers (ASABE)

Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Εταιρεία Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

Υπουργείο Οικονομικών

Πανεπιστημιακό Δίκτυο για την Υδρολογία και την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων «ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ»

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ)

Κλάδος Γεωργίας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελληνική Εταιρία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων (ΕΠΑΚΣ)