Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Δίνεται η δυνατότητα της υποβολής πλήρους εργασίας (υπόδειγμα) είτε εκτεταμένης περίληψης στην Ελληνική ή στην Αγγλική (υπόδειγμα).

Το άρθρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών είναι η 20η Αυγούστου 2021. Για τις προτεινόμενες εισηγήσεις προβλέπεται αξιολόγηση ενός σταδίου. Η υποβολή των εργασιών µε τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://easychair.org/conferences/?conf=egme2021

Στην εργασία που θα κατατεθεί θα πρέπει να υπογραμμιστεί ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία στην περίοδο του συνεδρίου που είναι στις 21-22 Οκτωβρίου 2021.