Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Δίνεται η δυνατότητα της υποβολής πλήρους εργασίας (υπόδειγμα) είτε εκτεταμένης περίληψης στην Ελληνική ή στην Αγγλική (υπόδειγμα).

Το άρθρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών είναι η 30η Ιουνίου 2023. Για τις προτεινόμενες εισηγήσεις προβλέπεται αξιολόγηση ενός σταδίου.

Η υποβολή των εργασιών µε τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

egme2023@gmail.com

Στην εργασία που θα κατατεθεί θα πρέπει να υπογραμμιστεί ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία στην περίοδο του συνεδρίου που είναι στις 19-20 Οκτωβρίου 2023.

Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος για κάθε εισήγηση είναι 10’ έως μέγιστο 15΄.
Όλες οι εισηγήσεις θα είναι προφορικές μέσω παρουσίασης PowerPoint στην ελληνική γλώσσα.