Εγγραφές στο Συνέδριο

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών προκειμένου οι εργασίες να ανακοινωθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Τιμές εγγραφών

  Μέλη Ε.Γ.Μ.Ε. (πλήρεις εγγραφές)   50 €

  Μη μέλη Ε.Γ.Μ.Ε.                                     70 €

  Φοιτητές                                                      20 €

 

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πρακτικά του συνεδρίου και τα διαλείμματα καφέ. Το επίσημο δείπνο περιλαμβάνεται μόνο στις πλήρεις εγγραφές.