Αρχικη σελιδα

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng). Τα μέλη της Ε.Γ.Μ.Ε. είναι Γεωπόνοι πτυχιούχοι των Γεωπονικών Τμημάτων ή των Τομέων και Τμημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Γεωργικής Μηχανικής, Εδαφολογίας, Εγγείων Βελτιώσεων και Διπλωματούχοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και πτυχιούχοι άλλων Σχολών που ασχολούνται επί σειρά ετών με τα αντικείμενα του Γεωργικού Μηχανικού.

Σκοπoί της εταιρείας είναι:

  • Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή, την τεχνολογία και τις εφαρμογές της Γεωργικής Μηχανικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
  • Η διάδοση των σύγχρονων εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής σε εθνικό επίπεδο.
  • Η καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών, τεχνολογιών και εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής.
  • Η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κινητικότητας των νέων επαγγελματιών.
  • Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των Γεωργικών Μηχανικών που ασχολούνται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατασκευή και το εμπόριο.
  • Η ανάπτυξη και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της και όχι μόνο, μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα.
  • Η αναζήτηση διεπιστημονικής συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και τέλος
  • Η συμμετοχή σε δραστηριότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng) όσο και του αντίστοιχου παγκόσμιου οργανισμού Commission Internationale du Genie Rurale (CIGR).

 

Οι δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την έκδοση ενημερωτικού δελτίου και τη διοργάνωση συνεδρίου κάθε 2 έτη. Αντικείμενα του συνεδρίου είναι η διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων, τα γεωργικά μηχανήματα και η εκμηχάνιση της γεωργίας, οι αγροτικές κατασκευές, η επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, η ενέργεια, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον κ.άλ.. Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής ώστε να υπάρξουν συνεργασίες, που θα ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους και θα γίνει γνωστή η έρευνα που επιτελείται στη χώρα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει επαφή με τις βιομηχανίες που καλύπτουν αντικείμενα του κλάδου με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου γίνονται συζητήσεις για την εκπαίδευση των Γεωργικών Μηχανικών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί με μεγάλη επιτυχία 10 συνέδρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και τη Λάρισα ενώ το 2019 θα διοργανωθεί το 11ο συνέδριο στο Βόλο.

Σήμερα, η ελληνική γεωργία υφίσταται, ως συνέπεια και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, τη μείωση της ζήτησης και τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη και την ανάπτυξή της. Παράλληλα, υφίσταται εντονότερα τις συνέπειες από την αστάθεια των αγορών, αλλά και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, που επιτείνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα ακραίων καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της απόδοσης των καλλιεργειών, την απώλεια παραγωγής και την περαιτέρω πτώση του αγροτικού εισοδήματος. Βρίσκεται συγχρόνως αντιμέτωπη με κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων και με την επάρκειά τους, μια και θεωρείται δεδομένη η αύξηση της ζήτησής τους στο άμεσο μέλλον. Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας για τη διαμόρφωση μιας πιο ρεαλιστικής και εφικτής πρότασης στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου ολοκληρωμένης αγροτικής παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας αγροτικών προϊόντων, προσανατολισμένου προς την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του καταναλωτή. Οι Γεωργικοί Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Βιοσυστημάτων συνδυάζοντας τις επιστήμες των Μηχανικών με τις επιστήμες της Γεωπονίας, της Βιολογίας και του Περιβάλλοντος έχουν έναν πολυδιάστατο ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής για ταυτόχρονη αύξηση της αποτελεσματικότητας παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΕΓΜΕ

Θωμάς Μπαρτζάνας

Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α

Αντικείμενα και Στόχοι

Το συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διοργανώνεται κάθε δύο έτη και στόχος του είναι να έρθουν σε επαφή η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους ερευνητές και γενικότερα τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα αντικείμενα της Γεωργικής Μηχανικής και της Μηχανικής Βιοσυστημάτων καθώς και συναφών αντικειμένων και να γίνει ανταλλαγή της εμπειρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το συνέδριο επίσης αποτελεί χώρο συζήτησης και παρουσίασης των προσφάτων καινοτομιών, τάσεων και πρακτικών μεταξύ των ερευνητών, των εφαρμοστών (της πράξης) και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιδιώκεται η γνωριμία των νέων ερευνητών, η παρουσίαση των εργασιών τους, η γνωριμία των ερευνητικών ομάδων και του έργου τους, που αποτελούν στόχους της Εταιρείας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων με τη βιομηχανία και του κατασκευαστικού κλάδου, που καλύπτουν αντικείμενα του χώρου, με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος.

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ με θέμα «Η Γεωργική Μηχανική βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας» αναμένεται να αποτελέσει έναυσμα και να δώσει κίνητρο στους ερευνητές να παρουσιάσουν καινοτόμα συστήματα και πρακτικές που θα καταστήσουν ανταγωνιστική και βιώσιμη την ελληνική γεωργική παραγωγή εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αειφορία των αγροτικών οικοσυστημάτων και εγγυώμενη παράλληλα την προστασία του καταναλωτή. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη υφίσταται μια οργιώδης ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αυτοματισμών και πληροφορικής, οι οποίες καθημερινά ενσωματώνονται σε νέα συστήματα και υπηρεσίες που συνδέονται με τη γεωργική παραγωγή. Τεχνικές όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτόματη αναγνώριση, η μηχανική μάθηση, η ανάλυση big data κ.α. χρησιμοποιούνται όλο και ποιο συχνά σε πρωτοπόρες εφαρμογές και είναι βέβαιο ότι σε λίγο χρόνια θα αναλάβουν καίρια ρόλο στην διαμόρφωση της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής. Ο Γεωργικός Μηχανικός σήμερα καλείται να θέσει τα πλαίσια και τους κανόνες πάνω στο οποίους θα πρέπει κινηθούν οι σύγχρονες αγροτικές τεχνολογίες με κύριο γνώμονα την διασφάλιση της αειφορικής γεωργικής παραγωγής μέσα από την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διασφάλιση της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων και γενικότερα των γεωργικών προϊόντων, τη προσαρμογή της γεωργίας και τη συμβολή της στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από τα διετή της συνέδρια η ΕΓΜΕ απευθύνει πρόσκληση σε νέους και έμπειρους ερευνητές και επιστήμονες που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται ερευνητικά με τη Γεωργική Μηχανική και συναφείς κλάδους να παρουσιάσουν νέες ιδέες και τεχνικές, να συζητήσουν τα αποτελέσματα και να προτείνουν λύσεις που θα εξασφαλίσουν μια οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά αειφόρο αγροτική παραγωγή.