Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Υποβολή περιλήψεων:  31/1/2017
  • Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων: 20/2/2017
  • Υποβολή πλήρων εργασιών προς κρίση: 15/5/2017
  • Τελική ενημέρωση αποδοχής: 15/7/2017
  • Έναρξη εγγραφών συνέδρων: 1/9/2017
  • Περίοδος συνεδρίου: 28 & 29/9/2017