Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Υποβολή πλήρων εργασιών προς κρίση: 31/5/2019
  • Παράταση υποβολής εργασιών: 19/07/2019
  • Τελική ενημέρωση αποδοχής: 22/8/2019
  • Έναρξη εγγραφών συνέδρων: 8/10/2019
  • Περίοδος συνεδρίου: 8/11/2019