Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Στο Πρόγραμμα του 13ου Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

1. Γεωργικά Μηχανήματα –Εξοπλισμοί

α. Ανάπτυξη – Σχεδιασμός
β. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού
γ. Συμπεριφορά – Δοκιμές
δ. Τυποποίηση, Εργονομία και Ασφάλεια
ε. Κανονισμοί Παραγωγής.
στ. Ποιότητα και Διαχείριση

2. Υδατικοί Πόροι

α. Αρδεύσεις – Στραγγίσεις
β. Υδρολογία
γ. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
δ. Ποιότητα και Ρύπανση Υδατικών Πόρων
ε. Πλημμύρες – Ξηρασίες
στ. Κλιματικές Αλλαγές και Υδατικοί Πόροι
ζ. Ποιοτική σύσταση επιφανειακών & υπόγειων υδάτων

3. Αγροτικές Κατασκευές

α. Σχεδιασμός και Οργάνωση
β. Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Τεχνητού Περιβάλλοντος
γ. Τεχνολογία και Επιστήμη Υλικών
δ. Θερμοκήπια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος
ε. Κτηνοτροφικά Κτίρια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος

4. Εδαφικοί Πόροι

α. Φυσική και Χημεία Εδάφους
β. Γονιμότητα Εδάφους
γ. Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών
δ. Έδαφος και Περιβάλλον
ε. Ερημοποίηση
στ. Περιβαλλοντική Γεωχημεία

5. Περιβάλλον

α. Αειφορική Γεωργική Παραγωγή
β. Διαχείριση Αγρο-οικοσυστημάτων
γ. Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων
δ. Περιβαλλοντική Μηχανική
ε. Επεξεργασία Λυμάτων και Επαναχρησιμοποίηση
στ. Έργα Πρασίνου
ζ. Φυσικές Καταστροφές

6. Αγρομετεωρολογία

α. Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργία
β. Πρότυπα Ανάπτυξης Καλλιεργειών
γ. Κλιματική Αλλαγή

7. Μετασυλλεκτική / Μετασυγκομιστική Τεχνολογία

α. Χειρισμοί και Διαχείριση Γεωργικών Προϊόντων
β. Ξήρανση – Συντήρηση – Αποθήκευση
γ. Ανίχνευση Ποιότητας – Διαλογή και Συσκευασία – Πιστοποίηση

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Αγρ. Χώρο

α. Εξοικονόμηση Ενέργειας
β. Ηλιακή – Αιολική Ενέργεια
γ. Γεωθερμία
δ. Βιομάζα – Βιοκαύσιμα
ε. Υδροηλεκτρικά Συστήματα

9. Καινοτομία και Νέες τεχνολογίες

α. Αυτοματισμοί
β. Γεωργία Ακριβείας
γ. Ιχνηλασιμότητα
δ. Τεχνητή Νοημοσύνη
ε. Τηλεπισκόπιση – Φωτογραμμετρία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
στ. Αυτόνομα Οχήματα και Ρομποτική στη Γεωργία
ζ. Πληροφοριακά Συστήματα – Λογισμικά
η. Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics)
θ. Τεχνολογίες Διαδικτύου (cloud, IoT)